Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Διατροφή

pyramid
Healthy Eating Pyramid
Harvard School of Public Health

(View a larger PDF image of the new pyramid, in a separate window.)

 12 επισκέπτες on line